Regulamin Karty Podarunkowej
Śląskie Laboratoria Analityczne

Niniejszy Regulamin reguluje korzystanie z Karty Podarunkowej, która jest wydawana przez Wydawcę. Poprzez przyjęcie oraz użycie Karty Nabywca oraz jej każdorazowy Użytkownik akceptuje i zgadza się przestrzegać wszystkich zasad i warunków niniejszego Regulaminu.

Definicje

„Karta” – karta podarunkowa; elektroniczny bon towarowy wydawany na okaziciela mający postać plastikowej karty z danymi umożliwiającymi jej identyfikację, posiadaczowi zakup usług oferowanych przez Wydawcę. Karta podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, kartą płatniczą lub instrumentem pieniądza elektronicznego.

„Wydawca” – badaj.to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 16h (41-600), zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000200904, NIP: 648 000 23 08, REGON: 271 048 761, BDO: 000035841, Kapitał Zakładowy: 95 000,00 zł.

„Punkt Pobrań” – jeden z punktów pobrań krwi, wymienionych w załączniku nr 1.

„Nabywca” osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której Wydawca przekazał Kartę w zamian za przekazanie środków pieniężnych.

„Użytkownik” – każdorazowy posiadacz Karty.

„Saldo Karty” – kwota, na którą Karta opiewa.

Prawne uregulowania

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Karty Podarunkowej. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.sla.pl.

Okres ważności Karty Podarunkowej

Karta Podarunkowa jest ważna 12 miesięcy od momentu jej aktywacji.

Zasady nabycia Karty

 1. Kartę Podarunkową można nabyć w każdym Punkcie Pobrań wymienionym w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu lub drogą elektroniczną w e-sklepie laboratorium (www.sla.pl/sklep).
 2. Nabywca w chwili wydania Karty otrzymuje od Wydawcy, na żądanie zgłoszone najpóźniej w momencie wydawania Karty pisemne pokwitowanie inne niż paragon fiskalny lub faktura. Wydanie Karty nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający ich użycie po ich przekazaniu Nabywcy oraz za karty nie wykorzystane w terminie ich ważności. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty Podarunkowej po ich przekazaniu Nabywcy. Powyższe nie narusza uprawnień konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

Zasady korzystania z kart upominkowych

 1. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę w zamian za wydanie Karty przechodzą w całości na własność Wydawcy w chwili wydania Karty.
 2. Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne (w tym gotówkę).
 3. Realizacja Karty polega na skorzystaniu w Punkcie Pobrań, wymienionym w załączniku nr 1 do Regulaminu z bieżącej oferty badań Wydawcy, zgodnie z obowiązującym Cennikiem
 4. Warunkiem użytkowania Karty jest jej aktywacja. Aktywacja Karty wykonana jest przez Wydawcę w Puncie Pobrań podczas wydawania Karty Nabywcy lub w momencie wysyłki Karty kurierem na adres Nabywcy wskazany podczas elektronicznego zamówienia. Po pełnym wykorzystaniu środków dostępnych na Karcie, Karta staje się bezużyteczna i nie można przeprowadzać za jej pomocą żadnych transakcji.
 5. Dostępne Saldo Karty można sprawdzić we wszystkich Punktach Pobrań. Karta wystawiana jest na okaziciela. Realizacja Karty przez jej Użytkownika stanowi ważną transakcję nawet w wypadku, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony.
 6. Nabywca Karty ma obowiązek poinformować użytkownika, któremu Karta została przekazana do użytkowania o sposobie korzystania z Karty i warunkach niniejszego regulaminu.
 7. Płatność Kartą następuje poprzez okazanie Karty w Punkcie Pobrań. W momencie nabycia przez Nabywcę lub Użytkownika Karty  usług pozostających w ofercie handlowej Wydawcy, Saldo Karty zostanie pomniejszone o kwotę ceny należnej Wydawcy za sprzedaną  usługę.
 8. W przypadku dokonania zakupu na kwotę wyższą niż Saldo Karty, Użytkownik jest zobowiązany, dopłacić brakującą kwotę.
 9. Dostępne na Karcie środki pieniężne (równowartość środków pieniężnych) nie podlegają oprocentowaniu.
 10. Karta nie jest akceptowana w bankomatach, a tym samym nie stwarza możliwości wypłaty gotówki.
 11. Karta nie jest akceptowana jako narzędzie do przeprowadzania płatności internetowych.
 12. Karta nie może być używana do realizacji poleceń zapłaty oraz płatności za zlecenia stałe.
 13. Środki pozostałe na Karcie po upływie jej terminu ważności stanowią przychód Wydawcy.
 14. Nabywca Karty jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań w celu ochrony Karty przed jej utratą, kradzieżą lub nieautoryzowanym użyciem.
 15. Jeżeli kwota zakupu jest wyższa niż wartość Karty Podarunkowej, różnicę można dopłacić w każdy akceptowany u Wydawcy sposób płatności.
 16. Przy korzystaniu z Karty Podarunkowej, nie wydaje się reszty przy zakupie badań, ani nie dokonuje zwrotów pieniędzy. Kwotę pozostałą na Karcie można wykorzystać przy następnych zakupach przed upływem terminu ważności karty.
 17. Kartą Podarunkową można dokonywać zakupów usług wielokrotnie, aż do momentu wykorzystania całego limitu przypisanego do karty.
 18. W przypadku zgubienia, kradzieży lub zniszczenia Karty nie będzie wydany jej duplikat, a zgromadzone na niej środki przepadają.
 19. Karty zakupione w Punkcie Pobrań są dostępne z kwotą indywidualnie ustaloną przez Wydawcę Karty Podarunkowej, natomiast karty zakupione on-line dostępne są o wartości: 200 zł, 300 zł lub 500 zł.
 20. Karta Podarunkowa nie jest rabatowana (nie można dokonać jej zakupu z kodem zniżkowym).

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu (pod warunkiem, że nie naruszy to praw już nabytych przez Nabywców), poprzez umieszczenie pisemnej informacji w Punktach Pobrań  i na stronie www.sla.pl. Zmiany regulaminu wchodzą po upływie 7 dni od daty ich ogłoszenia w sposób podany w zdaniu poprzedzającym.
 2. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty w następujących przypadkach: upływ terminu ważności, uszkodzenia Karty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie. W przypadku braku technicznej możliwości realizacji Karty z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy (np. brak możliwości w danym momencie uzyskania połączenia z systemem informatycznym obsługującym Karty) Wydawca może odmówić realizacji Karty, lecz jest zobowiązany do niezwłocznej jej realizacji po ustąpieniu problemów technicznych.
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.

Wersja obowiązująca od 30.11.2023 r.