I. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania na odległość umów na wykonanie badań laboratoryjnych oraz na świadczenia usług diagnostycznych;
 2. Właścicielem sklepu jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Świętochłowicach; (ul. Wojska Polskiego 16h, 41-600 Świętochłowice, NIP: 648 000 23 08; REGON: 271048761, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS: 0000200904, BDO 000035841, kapitał zakładowy: 95 000,00 zł).
 3. Usługodawca, za pomocą sklepu internetowego świadczy usługi w zakresie:
  • wykonania pojedynczych badań laboratoryjnych;
  • konsultacji wyników badań z diagnostą laboratoryjnym;
  • zabezpieczenia materiału diagnostycznego na okres do 30 dni;
  • pobrania w domu materiału do badań laboratoryjnych;
  • wykonania badań laboratoryjnych wskazanych w pakietach badań;
  • wykonania badań laboratoryjnych wskazanych w pakietach badań wraz z konsultacją wyników badań z diagnostą laboratoryjnym;
 4. Zakupione za pośrednictwem sklepu internetowego usługi, wskazane w ust. 3 powyżej, mogą zostać zrealizowane we wszystkich Placówkach Usługodawcy.

II. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Użytkownik/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej zamierzająca zlecić Usługodawcy lub zlecająca Usługodawcy świadczenie usług wskazanych w I.3.
 2. Usługodawca– właściciel Sklepu;
 3. Pakiet badań– grupy badań laboratoryjnych wykonywane w ramach jednej usługi łącznie, których lista wskazana jest na stronie sla.pl/sklep.
 4. Badanie laboratoryjne – świadczenie zdrowotne o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
 5. Pobranie materiału w domu– usługa świadczona przez Usługodawcę ograniczona terytorialnie, polegająca na dojeździe do Pacjenta po wcześniejszym ustaleniu terminu oraz miejsca, w celu wykonania poboru krwi z przeznaczeniem do wykonania badań laboratoryjnych, zakupionych wraz z usługą pobrania materiału w domu.
 6. Konto – indywidualne konto Użytkownika w Sklepie, za pośrednictwem którego gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o zawartych przez niego umowach.
 7. Hasło – ciąg znaków alfabetycznych, numerycznych oraz znaków specjalnych, podanych przez Użytkownika w procesie rejestracji i zakładania Konta i przypisanych do Użytkownika i jego Loginu;
 8. Login –adres e-mail Użytkownika podany i mu przypisany w procesie rejestracji i zakładania Konta, umożliwiający danemu Użytkownikowi zalogowanie się do Konta;
 9. Placówka – punkty pobrań materiału prowadzone przez Usługodawcę, wskazane na stronie internetowej pl.
 10. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym https://sla.pl/sklep/
 11. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta między Usługodawcą a Klientem będącym Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 12. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;
 13. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, który umożliwia założenie Konta;
 14. Formularz zamówień – formularz dostępny w Sklepie, który umożliwia złożenie Zamówienia;
 15. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia;
 16. Produkt – dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą;
 17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane poprzez Formularz zamówień zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży z Usługodawcą;
 18. Umowa Sprzedaży – umowa zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu.
 19. Konsument – użytkownik/klient będący osoba fizyczną, dokonujący z Usługodawcą czynnosci prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 20. Pacjent – osoba lub osoby fizyczne korzystające z wykupionych przez Użytkownika usług wskazanych w I.3. Pacjentem może być również sam użytkownik/klient.

III. Sposób zawierania umów przez sklep internetowy

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług, wskazanych w I.3, może się odbywać za pośrednictwem założonego konta albo poprzez złożenie zamówienia, bez konieczności zakładania konta.
 2. Rejestracja i zakładanie Konta następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracji przez Użytkownika. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • hasło,
 1. Warunkiem ukończenia rejestracji w procesie zakładania Konta jest złożenie przez Użytkownika oświadczenia, iż zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść, składane poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.
 2. Przed zakończeniem procesu zakładania Konta Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie Sklepu oraz ankiet dotyczących opinii na temat usług.
 3. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili usunąć założone Konto poprzez kliknięcie ikonki „usuń konto” w profilu Użytkownika. W przypadku usunięcia konta, wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień.
 4. W przypadku gdy Użytkownik posiada Konto zawieranie umów odbywa się poprzez:

a) zalogowanie do Konta;
wybór odpowiedniego badania laboratoryjnego lub pakietu badań, usługi pobrania materiału w domu lub innej usługi diagnostycznej oferowanej przez Usługodawcę a także podanie danych Pacjenta;
c) w przypadku wyboru usługi pobrania materiału w domu Użytkownik podaje dodatkowo adres zamieszkania Pacjenta oraz nr telefon w celach kontaktowych;
d) zaznaczenie pola „Kupuję i płacę”,
e) skuteczne dokonanie płatności w formie wskazanej w ust. 9 ;
f) otrzymanie, po dokonaniu płatności wybraną formą płatności, na podany przez Użytkownika adres e-mail dokumentu potwierdzającego zakup odpowiedniego badania, pakietu badań, usługi pobrania materiału w domu lub innej usługi diagnostycznej wraz z informacją o sposobie realizacji zakupionych badań lub usług diagnostycznych. Jeżeli Użytkownik zakupił usługę pobrania materiału w domu, przedstawiciel Sklepu dodatkowo kontaktuje się z nim lub z Pacjentem telefonicznie aby ustalić miejsce i czas pobrania.

 1. W przypadku gdy Użytkownik nie posiada Konta w sklepie zawarcie umów odbywa się poprzez:

wybór odpowiedniego badania laboratoryjnego lub pakietu badań, usługi pobrania materiału w domu lub innej oferowanej usługi diagnostycznej oferowanej przez Usługodawcę;
b) podanie danych Użytkownika i Pacjenta takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail a także oświadczenie, iż Użytkownik zapoznał się z  treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść, składane poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. W przypadku zakupu usługi pobór materiału w domu Użytkownik podaje dodatkowo adres zamieszkania Pacjenta oraz nr telefonu w celach kontaktowych.
c) zaznaczenie pola „Kupuję i płacę”,
d) skuteczne dokonanie płatności w formie wskazanej w ust 9..
e) otrzymaniu, po dokonaniu płatności wybraną formą płatności, na podany przez Użytkownika adres e-mail dokumentu potwierdzającego zakup odpowiedniego badania, pakietu badań, usługi pobrania materiału w domu lub innej usługi diagnostycznej wraz z informacją o sposobie realizacji zakupionych badań lub usług diagnostycznych. Jeżeli Użytkownik zakupił usługę pobrania materiału w domu, przedstawiciel Sklepu kontaktuje się z nim lub z Pacjentem telefonicznie, aby ustalić miejsce i czas pobrania.

 1. Zapłata ceny (w całości lub części) za złożone zamówienie może się odbywać także przy użyciu kodu rabatowego przyznanego przez Usługodawcę.  Przy skorzystaniu z kodu rabatowego uwzględnić należy, iż z przyczyn technicznych, kwota co najmniej 1,00 zł musi zostać uregulowana w przypadku wyboru formy płatności z wykorzystaniem systemu płatności iMoje.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

a. Płatność BLIK,
b. karta płatnicza,
c. przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności https://www.imoje.pl/metody-platnosci obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach,
d. przelew tradycyjny,
e. płatność w usłudze PayPo, która pozwala na odroczenie płatności o 30 dni, realizowana przez zewnętrzny system płatności https://www.imoje.pl/metody-platnosci,
f. płatność ratalna Twisto realizowana poprzez zewnętrzny system płatności https://www.imoje.pl/metody-platnosci.

IV. Faktury

 1. Użytkownik, przy składaniu zamówienia zgłasza jednocześnie żądanie wystawiania faktur dokumentujących zawartą umowę. W tym celu użytkownik podaje adres zamieszkania albo nazwę firmy wraz z jej siedzibą oraz numerem NIP.
 2. Klient wyraża zgodę na wystawianie przez Usługodawcę faktur elektronicznych w formie pliku pdf oraz ich wysyłanie na podany adres e-mail.

V. Sposób wykonania umowy

 1. W celu realizacji zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego umowy wskazany przez Użytkownika Pacjent w terminie do 90 dni od dnia zawarcia umowy udaje się do wybranej Placówki celem wykonania zamówionego badania/pakietu badań okazując dokument potwierdzenia zawarcia umowy, o którym mowa w punkcie III.6 f) oraz III.7 d) niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Usługa konsultacji wyników badań z diagnostą laboratoryjnym realizowana jest telefonicznie poprzez kontakt diagnosty z Pacjentem lub Użytkownikiem w terminie do 2 dni roboczych od uzyskania wyniku pojedynczego badania lub ostatniego z badań, obejmującego wykupiony Pakiet badań.
 3. Usługa poboru materiału w domu realizowana jest w terminie uzgodnionym telefonicznie pomiędzy przedstawicielem Usługodawcy a Pacjentem lub Użytkownikiem. Kontakt telefoniczny ze strony przedstawiciela Usługodawcy następuje najpóźniej do 2 dni roboczych od momentu dokonania zakupu usługi.
 4. Brak możliwości realizacji umowy w sposób wskazany w ust. 1 powyżej, niezawiniony przez Pacjenta i Użytkownika, powinien być zgłoszony Usługodawcy poprzez bok@sla.pl lub poprzez infolinię: 32 416 25 00.
 5. Pacjent może odebrać wyniki Badań w następujący sposób:

a) osobiście z Placówki, po uzyskaniu informacji, iż wyniki takie są już dostępne;
b) w formie elektronicznej po otrzymaniu Karty pacjenta ŚLA w Placówce – pobranie wyników on-line po zalogowaniu się na konto i pobraniu wyników badań, zgodnie z regulaminem https://wyniki.sla.pl.
c) za pośrednictwem osoby trzeciej tj. opiekuna prawnego lub inne osoby trzecie na podstawie upoważnienia sporządzonego w Placówce

VI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Przed realizacją zamówionych badań albo usług diagnostycznych Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania jakichkolwiek przyczyn, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy określonego powyżej rozpoczyna się od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem 14 dni.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane pisemnie listem poleconym na adres wskazany w pkt I.3 niniejszego Regulaminu lub złożone na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://sla.pl/sklep-online/kontakt-zwrot.
 4. Usługodawca przesyła niezwłocznie Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Usługodawca, w przypadku odstąpienia od Umowy zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, uiszczoną przez niego płatność.
 6. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w procesie składania zamówienia.
 7. Realizacja w pełni zamówionego przed Klienta badania lub wykonanie w pełni zamówionej przez Klienta usługi diagnostycznej przed upływem terminu, o którym mowa w ust 1, odbywa się za jego zgodą, skutkującą utratą prawda do odstąpienia od umowy.

VII. Reklamacje

 1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące realizacji zamówionych badań lub usług oraz funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej pod adresem: https://sla.pl/sklep-online/kontaktlub pisemnie na adres Usługodawcy podany w pkt I.2 Regulaminu albo adres Placówki. Usługodawca dopuszcza także możliwość złożenia osobiście reklamacji w Placówce, która realizowała usługę na rzecz Użytkownika.
 2. Użytkownik niebędący konsumentem może złożyć reklamację w terminie 30 dni, licząc od dnia realizacji umowy, bądź od dnia wystąpienia wad lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu. Po upływie terminów wskazanych w zdaniu poprzednim Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia reklamacji użytkownika niebędącego konsumentem.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, (bądź adres e-mail lub nr telefonu jeśli Klient wybrał taki sposób prowadzenia korespondencji) oraz uzasadnienie składanej reklamacji.
 4. Usługodawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
 5. Reklamacje nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej reklamację, jeżeli nie ma możliwości ustalenia tego adresu, nie będą rozpatrywane. Jeżeli z treści reklamacji nie będzie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego reklamację do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

VIII. Pliki cookies

 1. Sklep używa plików cookies.
 2. Poprzez piki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 4. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies do:

a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

 1. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 2. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies, z zastrzeżeniem, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

IX. Polityka ochrony danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest badaj.to sp. z o.o., siedzibą w Świętochłowicach; (ul. Wojska Polskiego 16h, 41-600 Świętochłowice, NIP: 648 000 23 08; REGON: 271048761, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS: 0000200904, BDO 000035841, kapitał zakładowy: 95 000,00 zł.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się poprzez skrzynkę mailową: iod@sla.pl lub iod@badaj.to.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych administrator danych osobowych opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator danych osobowych kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, m. in. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Administrator stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa, z zachowaniem poufności i wytycznych RODO.
 1. Dane osobowe są przetwarzane w jasno określonych celach:
  • jako dane niezbędne do realizacji umowy, w tym także świadczenia usług drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • dla celów podatkowych i rachunkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • dla celu marketingu usług własnych, organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, poprzez udostępnione przez Panią/Pana kanały informacyjne, na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym czasie.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane hostingodawcy skrzynki mailowej oraz strony internetowej, dostawcom oprogramowania, portalom społecznościowym, podmiotom realizującym wysyłkę sms, podmiotom świadczącym usługi marketingowe oraz innym podmiotom upoważnionym na mocy prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w przepisach prawa lub w przypadku działań marketingowych do czasu odwołania wyrażonej zgody.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane prze Administratora, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa.
 7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

X. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zwieszania dostępu do Sklepu, w szczególności z powodu awarii lub konieczności dokonania niezbędnych czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem, ulepszaniem, konserwacją lub zabezpieczaniem Sklepu
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą Klienta.
 3. Do przeglądania Produktów Sklepu nie jest wymagane założenie Konta.
 4. W relacjach z Konsumentami Usługodawca posługuje się językiem polskim.
 5. Regulamin Sklepu może ulec zmianie, w szczególności w przypadku:
 6. Regulamin Sklepu może ulec zmianie, w szczególności w przypadku:
  a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na funkcjonowanie Sklepu,
  b) zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu,
  c) zmian w funkcjonowaniu Sklepu niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa zawieranych Umów.
 7. Usługodawca powiadamia o zmianach w Regulaminie każdego Klienta, posiadającego Konto, za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail, w terminie do 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik zarejestrowany w Sklepie nie akceptuje zmian Regulaminu, może dokonać usunięcia Konta w Sklepie w sposób określony w pkt. III.5.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287).