Ochrona danych osobowych


Szanowny Państwo,

Cały nasz zespół docenia zaufanie i fakt, że powierzyliście nam swoje dane osobowe. Do ochrony danych osobowych przykładamy dużą wagę, dlatego też, w związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, poniżej informujemy Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez ADO
2. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest ŚLĄSKIE LABORATORIA ANALITYCZNE SP. Z O.O., z siedzibą w Zabrzu (41-807), ul. Moniuszki 81, KRS:0000200904, NIP:648-000-2308.
3. ADO dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności wszystkich osób fizycznych uczestniczących w relacjach biznesowych ADO.
4. ADO powołał osobę zajmującą się danymi osobowymi jako Inspektora Ochrony Danych (IOD).
Można się z nami skontaktować:
– telefonicznie: +48 32 416 25 00
– pod adresem e-mail: iod@sla.pl
– poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie www.sla.pl
– pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ŚLĄSKIE LABORATORIA ANALITYCZNE SP. Z O.O., 41-807 Zabrze, ul. Moniuszki 81 z dopiskiem ”Inspektor Danych Osobowych”
5. Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj.  Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować pod adresem e-mail:  iod@sla.pl pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ŚLĄSKIE LABORATORIA ANALITYCZNE SP. Z O.O., 41-807 Zabrze, ul. Moniuszki 81 z dopiskiem ”Inspektor Ochrony Danych (IOD)”
6. ADO zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową a także dane osób fizycznych uczestniczących w procesach biznesowych.
Dane osobowe są zbierane w trakcie nawiązywania i realizacji procesów biznesowych takich jak umowy gospodarcze ale i również w trakcie prowadzonych procesów marketingowych.
7. Do danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni  pracownicy ADO.
Odbiorcami Państwa danych osobowych są następujące podmioty wymienione na podstronie: https://sla.pl/firma/ochrona-danych-osobowych/
8. Cel przetwarzania, zakres i czas przetwarzania są szczegółowo omówione w dedykowanej klauzuli.
9. ADO zapewnia nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania) w każdej chwili. ADO zapewnia możliwość przenoszenia danych osobowych, których Państwo dostarczyliście tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, macie Państwo prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zgodzie jaką od  Państwa otrzymaliśmy, można ją odwołać  przez wycofanie zgody bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, które to dokonano przed wycofaniem zgody.
W celu skorzystania z prawa należy skontaktować się z nami. Dane kontaktowe wskazane wyżej.
10. Macie Państwo prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych na potrzeb:
– marketingu bezpośredniego, w tym profilowania
– monitoringu wizyjnego
-ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową/umowami lub z przetwarzaniem danych osobowych.
Przyczyną tego sprzeciwu musi być szczególna Państwa sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu lub celach, co do których wyraziliście Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z nami. Dane kontaktowe wskazane wyżej.
11. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy. Adres prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
12. Podstawy prawne przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
– art.6 ust.1 lit.a RODO wyrażona przez Państwa zgoda
– art.6 ust.1 lit.b RODO zawarcia i możliwości realizacja łączącej nas umowy
– art.6 ust.1 lit.c RODO realizacja obowiązku prawnego jaki ciąży na ADO wynikający z prawa Unii lub prawa polskiego
– art.6 ust.1 lit.f RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu ADO
13. ADO stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. ADO zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności oraz RODO.

Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 r.

 

Klauzula RODO:
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ŚLĄSKIE LABORATORIA ANALITYCZNE SP. Z O.O., z siedzibą w Zabrzu (41-807), ul. Moniuszki 81, KRS:0000200904, NIP:648-000-2308, REGON:271048761
  2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych kontakt pod adresem e-mail iod@sla.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie wyrażonej zgody, bazując na podstawie prawnej – art.6. ust.1.lit.a RODO.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane zaufanym podmiotom, które dostarczają nam narzędzia (oprogramowanie) do prowadzenia kampanii reklamowych w sieciach społecznościowych, wyszukiwarkach internetowych oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania w/w zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
  9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania na podstawie wyrażonej zgody. Umożliwi to przesyłanie spersonalizowanych materiałów marketingowych dostosowanych do Pani/Pana potrzeb. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach oceny danych demograficznych jak również historycznych wykonanych zleceń. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie dostosowanie treści dostarczanych newsletterów do Pani/Pana zindywidualizowanych potrzeb.