Badanie: CMV (Cytomegalovirus) (met. PCR) – ilościowo

...

Nazwa badania

CMV (Cytomegalovirus) (met. PCR) – ilościowo

Opis badania

Wskazówki dla pacjenta

Uprzejmie przypominamy, że w przypadku zleceń na badania genetyczne NIEZBĘDNE jest podanie pełnych danych Pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia oraz dokładny adres zamieszkania: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu / nr mieszkania). Należy ZAWSZE dołączyć Deklarację świadomej zgody Pacjenta na wykonanie molekularnych badań genetycznych.

Czas oczekiwania na wynik

14 dni roboczych

Grupa badań

Badania genetyczne