Badanie: HCV (met. PCR) – ilościowo + genotypowanie

...

Nazwa badania

HCV (met. PCR) – ilościowo + genotypowanie

Opis badania

Wskazówki dla pacjenta

W przypadku zleceń na badania genetyczne niezbędne jest podanie pełnych danych Pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia oraz dokładny adres zamieszkania: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu / nr mieszkania). Należy zawsze dołączyć Deklarację świadomej zgody Pacjenta na wykonanie molekularnych badań genetycznych.

Czas oczekiwania na wynik

16 dni roboczych

Grupa badań

Badania genetyczne